โปรแกรมบริหารข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา

๑. โปรกรมออกแบบให้สามารถเก็บได้กับไฟล์ข้อมูลทุกชนิด เช่น ไฟล์เวิร์ด เอ็กเซล เพาเวร์พอยน์  หรือแม้กระทั้ง ภาพ เสียง วีดีโอ เป็นต้น

- ปัญหาที่พบในการจัดเก็บข้อมูลในโรงเรียนพบว่า ครูถ่ายภาพ เมื่อถ่ายภาพแล้วจะนำไปเก็บไว้ที่ใดให้สามารถนำกลับมาใช้ได้สะดวก ค้นหาง่าย

- ครูแต่ละคนมีภาระรับผิดชอบการจัดการเรียนรู้แต่ละคนแตกต่างกัน การรายงานผลการจัดกิจกรรม จะรายงานผลอย่างไร ค้นหาง่ายอย่างไร

- ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา รับผิดชอบ โครงการ จะรายงานผลโครงการอย่างไร จะจัดเก็บโครงการ ผลการดำเนินการตามโครงการ การรายงานผลโครงการ จะทำอย่างไร ค้นหาได้สะดวก

- ภาระงาน เอกสารที่เคยจัดทำแล้ว จะค้นหาเพื่อนำกลับมาแก้ไขใหม่ โดยเจ้าหน้าที่คนใดก็ได้จะทำอย่างไร จะเก็บไว้อย่างไรที่จะนำกลับมาใช้ได้สะดวก

ปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขได้แน่นอน เพราะ โปรแกรมได้ถูกออกแบบให้เป็นระบบเครือข่าย(Lan) บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แน่นอน สะดวกรวดเร็ว ค้นหาได้ง่าย รายงานผลการปฏิบัติงาน การค้นหาเอกสารที่เคยจัดทำนำมาแก้ไขได้สะดวก 

๒. โปรแกรมระบบเอกสารธุรการชั้นเรียน แบบ ปพ. ต่าง ๆ มีพร้อม เป็นระบบออนไลน์

๓. ระบบการบริหารห้องสมุด มีระบบอำนวยความสะดวกดังนี้

        ๓.๑  การให้บริการ ระบบยืม-คืน-ค่าปรับ-ค้างส่ง

        ๓.๒  มีระบบรายงานผลสถิติดังนี้

                        ๓.๒.๑  จำนวนหนังสือทั้งหมด มูลค่าทั้งหมด

                        ๓.๒.๒ จำนวนหนังสือและมูลค่าหนังสือ จำแนกตามประเภทหนังสือ เช่น หนังสืออ้างอิง หนังสือพระราชนิพนธ์ นิยาย เรื่องสั้น หนังสือเรียน หนังสือสารานุกรม ฯลฯ

                        ๓.๒.๓ จำนวนหนังสือและมูลค่าหนังสือ จำแนกตามการได้มา เช่น บริจาค จัดซื้อด้วยงบประมาณ ฯลฯ

                        ๓.๒.๔ รายงานผู้เป็นยอดนักอ่านในรอบเดือน หรือรอบปี

                        ๓.๒.๕ รายงานสถิติผู้เข้าใช้ห้องสมุด ผู้ที่เข้าใช้สูงสุดในรอบเดือน ปี

ฯลฯ

                                ๓.๓  สามารถใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค๊ดได้

                                ๓.๔ สามารถใช้กับระบบเครือข่าย(LAN) ได้ ค้นหาชื่อหนังสือ ชื่อเรื่อง หรือเนื้อหาของหนังสือได้ ในระบบออนไลน์ คล้ายกับระบบใน Google

๔.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ แยกเป็น ๕ ประเภท คือด้านความสามารถ ด้านครอบครัว ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น สามารถรายงานผลนักเรียน กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาได้

๕. ระบบบริหารงานบุคลากร ๕ งาน เริ่มตั้งแต่การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง งานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน งานวินัยและรักษาวินัย และการออกจากราชการ

ระยะเปิดตัว ในราคา   ๙,๕๐๐ บาท

ถ้าแยกซื้อแต่ละโปรแกรมในราคาโปรแกรมละ ๒,๕๐๐ บาท

ไม่รวมค่าจัดส่ง และค่าอบรม

โทร 081-2656514 หรือ E-mail : chrnphn@yahoo.com